.
 
.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Мовно-літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020
№ 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» 2020-2021 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти розпочнеться відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Рекомендуємо на початку нового навчального року виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання шляхом проведення діагностичних робіт (усні співбесіди). Слід зазначити, що оцінки за такі діагностичні роботи не бажано виставляти до класного журналу.

З метою організації освітнього процесу рекомендуємо опрацювати лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році».

Навчання школярів української мови та літератури під час призупинення офлайн освітнього процесу та реалізація його онлайн за технологією дистанційного навчання організовується відповідно до календарно-тематичних планів, формат, обсяг, структура, зміст та оформлення яких є індивідуальною справою вчителя.

Рекомендуємо використовувати сучасні електронні ресурси: ZOOM, Viber, Skype, Google Classroom, Moodle Miсrosoft Teams тощо.

Огляд основних інструментів для організації дистанційного навчання, рекомендації щодо того, як скласти розклад, налаштувати режим роботи вчителя та зворотній зв’язок з учнями, а також про особливості оцінювання та контролю під час карантину пропонуємо прочитати в посібнику, підготовленому ГО «Смарт освіта» й Міністерством освіти і науки України https://cutt.ly/ad2B7U8.

Окрім того пропонуємо вчителям використовувати матеріали платформ EdEra, Освіторія, На урок тощо.

Навчальна, методична література, програми спецкурсів за вибором, гуртків з української мови та літератури, рекомендовані МОН України, зазначені в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщений на офіційних сайтах МОН України, Інституту модернізації змісту освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020
№ 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021  навчальному році»).

Українська мова

У 2020-2021 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

  • у 5-9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»);
  • у 10-11 класах – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

Зазначаємо, що вказаний в навчальних програмах розподіл годин між розділами є орієнтовним. У разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також послідовність вивчення розділів.

Звертаємо увагу на види фронтальних та індивідуальних контрольних робіт з української мови.

Фронтально оцінюються диктант, письмовий переказ і письмовий твір  (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень».

У І семестрі проводять оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог). У ІІ семестрі – оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос, що здійснюється в 5-9 класах.

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос протягом семестру виставляють у колонку без дати й ураховують у семестрову оцінку.

Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань, визначених учителем (тести, диктант тощо) залежно від змісту матеріалу, що вивчається.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр – на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або читання вголос.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт
у 5-9 класах, у 10-11 класах подано в таблицях у листі Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти
у 2020-2021 навчальному році». У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо. Звертаємо увагу, що фронтальні та індивідуальні види контролю в умовах карантину проводяться з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти, учителя-філолога. Педагог на свій розсуд може визначати вид та зміст завдань. Необхідні рішення щодо організації освітнього процесу можуть прийматися рішенням методичних об’єднань учителів.

Акцентуємо увагу, що в разі відсутності учня на одному зі спарених уроків під час написання контрольного твору, переказу рекомендуємо давати йому індивідуальне завдання, визначене вчителем. Зазначене завдання виконується учнем під час уроку.

Кількість робочих зошитів з української мови за класами:

– 5-9 класи – по два зошити;

  • 10-11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту. 

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховується до найближчої тематичної. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Українська література

Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. Тому в контексті світових процесів глобалізації, індивідуальному національному самоусвідомленні, її роль незаперечна й важлива.

У 2020-2021 навчальному році вивчення української літератури здійснюватиметься:

  • у 5-9 класах – за навчальною програмою: Українська література.
    5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804;
  • у 10-11 класах – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів, що виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того, для осучаснення змістового компонента, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано рекомендаційну рубрику «Мистецький контекст» (МК).

Наголошуємо на важливості залучення на уроках української літератури міжпредметних зв’язків (українська мова, історія, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика тощо).

Звертаємо особливу увагу на те, що запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу чи підрозділу є орієнтовною, учитель може її перерозподіляти на власний розсуд. Резервний час учитель може використовувати також довільно, зокрема для збільшення кількості годин на вивчення окремого твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо).

Наприкінці програми для кожного класу подано орієнтовні списки літератури для додаткового (самостійного) читання.

У навчальній програмі профільного рівня передбачено вивчення творів літератури народів України, зокрема кримських татар. Також важливим компонентом програми є «Читацький практикум», спрямований на формування практичних навиків усних і письмових роздумів над прочитаним у різних стильових формах.

За результатами проведеного міжнародного оцінювання читацької грамотності учнів PISA у 2018 році показники українських учнів виявилися дещо нижчими за середні показники країн-учасниць. Детальна інформація про PISA розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти https://testportal.gov.ua/pisa/.

Необхідно акцентувати увагу на підвищення рівня читацької грамотності учнів, зокрема, формування здатності учня сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати свої знання й читацький потенціал. Для формування читацької компетенції учнів рекомендуємо використовувати тести, розміщені на сайті в рубриці «Виконати завдання PISA» за покликанням http://test-pisa.testportal.gov.ua/user-test-create.

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року в листі Міністерства освіти і наук України від 11.08.2020
№ 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» подано рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.

Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, міні-творів щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це розвиватиме самостійне творче мислення учнів і дасть їм можливість виконати роботу протягом одного уроку.

Рекомендуємо оцінку за письмовий вид роботи виставляти всім учням, за усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів з української літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

Виходячи із сказаного вище, рекомендуємо:

– переорієнтувати освітній процес на дитиноцентризм, реалізовувати в освітньому процесі інтеграцію трьох підходів – особистісно орієнтованого, діяльнісного і компетентнісного;

  • спланувати діяльність методичних об’єднань учителів української мови і літератури з урахуванням сучасних вимог, рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Сумського ОІППО щодо вивчення української мови і літератури в закладах загальної середньої освіти; продовжувати навчання педагогів у напрямі опанування інформаційними технологіями та їх ефективного використання в роботі під час карантинних заходів; сприяти особистісному зростанню, саморозвитку та самореалізації учителів-філологів; забезпечувати інноваційну діяльність педагогів, спрямовану на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу;

– формувати ціннісні і світоглядні орієнтації учнів на уроках української мови і літератури та в позанавчальній діяльності шляхом упровадження наскрізних змістових ліній;

– упроваджувати сучасні педагогічні інформаційно-комунікаційні  технології, використовуючи можливості єдиного освітнього інформаційного простору України (освітні платформи, педагогічні форуми, особисті сайти та блоги тощо);

– зміст навчання базувати на положеннях дидактики, психології, методики, підборі оригінальних завдань і видів діяльності, моделюванні творчої діяльності учнів, урахуванні розвитку мовних, соціальних, громадянських, здоров’язбережувальних та інших компетентностей;

– забезпечувати інтегративне вивчення української мови і літератури з використанням засобів музики й живопису, світової літератури, історії, інформатики;

– проаналізувати результати ЗНО та ДПА з української мови, контрольних підсумкових робіт, наслідки моніторингових та тестових досліджень, зокрема PISA, спланувати шляхи підвищення учнівських досягнень;

  • систематично опрацьовувати всеукраїнські науково-методичні та фахові видання, обласну освітянську пресу і спрямовувати педагогічну діяльність відповідно до окреслених у них завдань на новий навчальний рік.

 

 

Методист з української мови та літератури

навчально-методичного відділу

координації освітньої діяльності та

професійного розвитку КЗ СОІППО                                        Л.М. Шерстюк

 

 

Подобається


Новини


10 лют. 2018
З ювілеєм!
10 лютого відзначає ювілей директор школи Руденко Олексій Анатолійович

29 січ. 2018
Їх слава буде вічно пломеніти
29 січня учні школи вшанували пам'ять героїв Крут

22 січ. 2018
День Соборності України
22 січня у школі відзначали День Соборності України

Всі новини