.
 
.

Російська мова, підручник для 6 класу 
Російська мова, підручник для 6 класу

Русский

підручник для ЗНЗ з українською формою навчання

 
 


Other books on this section:
 
 
Гандбол у школі

Гандбол у школі
Гандбол, у нинішньому його вигляді, придумали датські футболісти на рубежі ХІХ і ХХ століть — як заміну футболу, для гри в зимовий час. У гандбол грають руками, а кожна команда складається всього лише з 6 гравців і воротаря. Згадки про «прабатьків» цього виду спорту — стародавні ігри з м'ячем руками — зустрічались ще в «Одіссеї» Гомера та у працях давньоримського лікаря Клавдія Галена. Датою зародження спортивної гри з м'ячем, зареєстрованої в міжнародній спортивній класифікації за назвою «гандбол» (ручний м'яч), прийнято вважати 1898 р, коли викладач фізичного виховання реального училища датського міста Ордруп Гольґер Нільсен[en] ввів в уроки фізичної культури жіночих груп гру з м'ячем, названу «гаандболд» («гаанд» — рука і «болд» — м'яч), у якій на невеликому полі змагалися команди з 7 чоловік, передаючи м'яч один одному і прагнучи закинути його у ворота. Сучасні дослідження дозволяють віднести дату зародження гандболу до більш раннього періоду. У 1890 р. у Чехії одержує поширення народний варіант гри з м'ячем, названий «газена»[cs] (кидати). Гра зводилася до нерегламентованого перекидання та лову м'яча у змішаних групах без єдиноборства. Цього ж року в Німеччині, у Кеніґсберзі, вчитель гімнастики Конрад Кох створив спортивну гру з м'ячем «raffball» («хапати м'яч»), тако ж відому під назвою «konigsbergerball» («кеніґсберзький м'яч»), елементи якої згодом були використані при формуванні німецького варіанту гандболу. У 1917 році берлінець Макс Гейзер із двох ігор склав нову гру для жінок за назвою «ручний м'яч». Ніхто не уявляв собі, що ця гра знайде таке поширення в усьому світі. У 1918 р. на міжнародній спортивній карті чітко позначилося дві протиборчі течії гри: чеська газена (на сході) та німецький гандбол (на півночі й заході). Вже у 1920 році в Берліні відбулися перші ігри на Кубок і першість Німеччини з ручного м'яча. А в 1923 р. ввели нові правила змагань. Зменшення розмірів м'яча, уведення правила «трьох секунд» і «трьох кроків» значно сприяло підвищенню техніки гри. У 1925 р. відбулася перша міжнародна зустріч Німеччини з командою Австрії. Німеччина програла з рахунком 5:6. У листопаді 1926 року в Кельні відбулося перше робоче засідання комісії, що вибрало керівних діячів нового міжнародного органу. Президентом став Ф. Ланґ, до керівництва увійшли представники Австралії, Англії, Австрії, Ірландії та Франції. Одночасно відбулося розділення гандболу на дві його різновиди: гандбол 7×7 та 11×11. Було створено комісію з підготовки міжнародних правил 11×11. Визнання гандболу міжнародним видом спорту в 1926 р. дало поштовх до розвитку гри в ряді країн. З'явилися клуби, що культивують гандбол у Люксембурзі, Швейцарії, Іспанії й інших країнах.

 
 
 
Грибы: грамматика в играх и картинках

Грибы: грамматика в играх и картинках
Авторы серии книг «Грамматика в играх и картинках» — известные специалисты-практики, давно и плодотворно работающие с детьми раннего возраста,— дают методические и практические рекомендации по работе с детьми в соответствии с периодами возрастного развития. Книга «Грибы» из серии игровых учебников «Грамматика в играх и картинках» предназначена для детей от 4 до 7 лет. Каждый учебник посвящен определенной лексической теме, соответствующей типовой «Программе воспитания в детском саду». Тема «Грибы» изучается в средней, старшей и подготовительной группах. Формирование грамматической стороны речи — раздел работы, наименее освоенный в дошкольной педагогической практике, т. к. является наиболее сложным для усвоения детьми и, соответственно, для преподавания. Цель книги — помочь педагогам (логопедам, дефектологам, воспитателям) и родителям организовать работу по развитию грамматической стороны речи у детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. В основе системы лежит комплексный подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (лексическую, грамматическую, развитие связной речи). Основным принципом является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Образуется принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение каждой задачи осуществляется прежде всего линейно, поскольку от одной возрастной группы к другой (средней, старшей, подготовительной) постепенно усложняется материал, варьируется сочетаемость упражнений. На каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. Словарная работа — это работа над смысловой стороной речи, а грамматическая — формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление преемственности в обучении позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. Приведенная таблица демонстрирует последовательность расположения материала для каждого года жизни ребенка по частям речи. Пособие содержит специально подобранный игровой материал. Игры составлены с учетом основных дидактических принципов: наглядности, доступности, последовательности, максимального использования активности ребенка. Содержание работы по формированию грамматической стороны речи определяется как нормами русской грамматики, так и типовыми особенностями усвоения ее в дошкольном возрасте. Обучение грамматически правильной речи осуществляется с помощью упражнений и дидактических игр с наглядным материалом или без него (в старших группах). Наглядным материалом служат не только картинки, но и натуральные предметы, игрушки. Для удобства работы с детьми цветной иллюстративный материал содержится в середине пособия. Он легко вынимается из книги и может служить демонстрационным или раздаточным материалом. Работа по формированию и коррекции нарушений лексико-грамматического строя у дошкольников проводится по следующим направлениям: 1. обогащение словаря; 2. уточнение значений слов; 3. формирование словоизменения; 4. формирование словообразования. Она осуществляется на материале имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий, местоимений, числительных, служебных частей речи, начиная со слов, наиболее часто употребляющихся в речевой практике, с постепенным переходом к менее употребительным. При нормальном речевом развитии дети к пяти годам свободно пользуются развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Они имеют достаточный словарный запас, владеют навыками словообразования и словоизменения. К этому времени окончательно формируется правильное звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтезу. Но не всегда эти процессы протекают благополучно. У некоторых детей при нормальном слухе и интеллекте резко задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. Это нарушение определяют как общее недоразвитие речи. У детей с общим недоразвитием речи всегда отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, выраженное отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя, что служит серьезным препятствием для овладения ими программой детского сада общего типа, а в дальнейшем и программой общеобразовательной школы. Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе продиктовала необходимость создания данной серии книг. Чтобы ребенок овладел грамматической стороной речи, недостаточно обеспечить ему богатое речевое общение, идеальные образцы для подражания. Грамматическая сторона речи формируется по законам образования нервных связей, стереотипов. Первые условные связи имеют характер широкой иррадиации, они вызывают в речи ребенка грамматические ошибки («ногов», «ножов», «мячов»). Этот процесс может затянуться, поскольку у детей самостоятельно не возникает ориентировка на форму слова, они не прислушиваются к ней. В процессе речевой практики, в результате воздействия взрослого и использования специальных приемов (исправление, многократное упражнение, подчеркивание голосом нужной части слова и др.) у ребенка возникает замена одних стереотипов другими, их дифференциация. В русском языке много исключений из общих правил, которые нужно запомнить, на которые нужно выработать частные, единичные динамические речевые стереотипы. Это объясняет необходимость таких методических правил в развитии речи детей, как повторение, обеспечение целевой речевой практики, упражнения. Заниматься грамматикой следует непродолжительно, т. к. материал сложен. Играм и упражнениям отводится, как правило, 5-10 минут; таким образом, они составляют лишь часть занятия по развитию речи. Занятия должны проходить живо, непринужденно. Не следует при объяснении употреблять грамматическую терминологию. Для того чтобы заинтересовать ребенка, можно в предлагаемые фразы включать имена знакомых или присутствующих. Одно и то же программное содержание повторяется на занятиях до полного исчезновения грамматической ошибки. Занятия должны чередоваться по частям речи.

 
 
 
Categories
 


News


Feb 10, 2018
З ювілеєм!
10 лютого відзначає ювілей директор школи Руденко Олексій Анатолійович

Jan 29, 2018
Їх слава буде вічно пломеніти
29 січня учні школи вшанували пам'ять героїв Крут

Jan 22, 2018
День Соборності України
22 січня у школі відзначали День Соборності України

All news