.
 
.

НА ДОПОМОГУ УЧНЯМ: АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

Настрій твору

(веселий, сумний, спокійний…)

Тема (мотив); 
ідея (для чого?)

 

Вид лірики

(філософська, пейзажна, інтимна, громадянська, сатирична, релігійна).

Жанр лірики

(вірш, поезія;  жанри архаїчної лірики: ода, гімн, дифірамб, епітафія, панегірик, псалми;  жанри класичної лірики: ідилія, медитація, акровірш, шарада, каламбур, абетковий вірш,  шарж).

Художня лексика (з якою метою використана)

(авторські неологізми, архаїзми, історизми, діалектизми, жаргонізми, арготизми).

Тропи (з якою метою використані)

прості: порівняння, епітети, оксюморон;
 складні: метафора (різновиди: уособлення, алегорія, символ); метонімія (різновиди: синекдоха, гіпербола,  літота, перифраз).

Художній синтаксис (мета  використанння)

(інверсія, антитеза, асиндетон (безсполучниковість),  полісиндетон (багатосполучниковість), анафора (єдинопочаток), епіфора (єдинозакінчення), тавтологія, риторичне (звертання, запитання).

Художня фоніка
( мета  використання)

(евфонія, алітерація, асонанс, звуконаслідування).

 Метрика

(віршовий розмір (двоскладові: ямб, хорей; трискладові: дактиль, амфібрахій, анапест; допоміжні: пірихій, спондей); 
види рим (чоловіча, жіноча, дактилічна);
римування (суміжне, перехресне, кільцеве).

Строфіка

(різновид строфи: моновірш (1 рядок); двовірш(дистих) (2 рядки);  терцет (3 рядки); катрен (4 рядки); восьмивірш (октаверс) (8 р.);  сонет (14 рядків: 2 катрени і 2 тривірші); верлібр(неримований вірш), поезія в прозі).

 

Чоловічою називається така рима, в якій наголос на останньому складі (чужинí — менí); ця рима має сильне звучання.

Жіночою  називається така рима, в якій наголос на передостанньом складі (бýду — забýде).

Дактилі́чною ри́ма — співголосся слів у вірші, в яких наголос падає на третій склад від краю, нагадуючи за побудовою стопу дактиля.

Римування суміжне:  1 рядок римується з  2, 3-4, перехресне: 1-3, 2-4, кільцеве: 1-4, 2-3.

Like it


News


Feb 10, 2018
З ювілеєм!
10 лютого відзначає ювілей директор школи Руденко Олексій Анатолійович

Jan 29, 2018
Їх слава буде вічно пломеніти
29 січня учні школи вшанували пам'ять героїв Крут

Jan 22, 2018
День Соборності України
22 січня у школі відзначали День Соборності України

All news